Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
От 14 юли 2017г. започна да се прилага РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2421 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.  

От 14 юли 2017г. започна да се прилага РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2421 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

21.07.2017

От 14 юли 2017г. започна да се прилага РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2421 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

С измененията процедурата за искове с малък материален интерес става значително по-лесна, бърза и удобна, което се изразява в следното:

1. Цената на допустимите за разглеждане искове е 5 000 евро, вместо досегашните 2 000 евро;

2. Гражданите могат да използват онлайн процедури, за да избегнат пътуване до съдилищата. Новите правила подобряват използването на технологии като е допустимо:

- иницииране на процедурата онлайн;

- използване на видеоконферентна връзка за комуникация;

- ограничаване на физическото присъствие само до случаите, когато съдът не може да вземе решение въз основа на писмени документи;

- приемане на документи, изпратени по електронна поща от съда.

3. Съдебните такси, събирани в държава членка за европейската процедура за искове с малък материален интерес, не са несъразмерни и по-високи от съдебните такси, събирани за националните опростени съдебни процедури в същата държава членка.