Georgiev, Todorov & Co 
Georgiev, Todorov & Co.
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО.” ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО, СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ  

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО.” ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО, СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

06.02.2017

Ръководството на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.”, в лицето на неговия Управляващ съдружник:

 • декларира Политиката и стратегическите цели по качеството, сигурността на информацията и управление на услугите на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.”, насочени към удовлетворяване желанията и потребностите на клиентите и гарантиране на сигурността на информацията чрез управление и осигуряване на свойствата на поверителност, цялостност и наличност на информацията;
 • Поема отговорност и осигурява:

 • достъп, огласяване, осъзнаване и следване на така обявената политика от всички служители и външни изпълнители, с цел повишаване на личната отговорност по отношение на качеството на работа и съответствието на предоставяните правни услуги с изискванията на клиентите;
 • ежегодна ревизия на политиката при провеждането на преглед от ръководството, при необходимост и по-често, така че същата да бъде актуална и подходяща за дружеството, и за неговите дейности;
 • спазване на прилаганите стандарти, а именно: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO 20000-1:2011 чрез поддържане на интегрираната система за управление (ИСУ);
 • продължаващо усъвършенстване ефикасността на ИСУ;
 • спазване на вътрешните изисквания и норми на дружеството;
 • поддържане на ИСУ в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
 • спазване на изискванията на заинтересованите страни;
 • осигуряване на надеждна защита на информацията във всички бизнес процеси;
 • наличие на необходимите за изпълнението на тази политика ресурси.
 • ПОЛИТИКАТА НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО." Е ДА ОБЕДИНЯВА УСПЕШНА КОНСУЛТАНТСКА РАБОТА С ОТЛИЧНА ПРАКТИКА В РАЗРЕШАВАНЕТО НА СЪДЕБНИ СПОРОВЕ.

  ПОЛИТИКАTA НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО.” Е НАСОЧЕНА КЪМ:

 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ КОНСУЛТАНТСКИ ПРАВНИ УСЛУГИ;
 • СПЕЧЕЛВАНЕ НА ПОВЕЧЕ КЛИЕНТИ И ЗАПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ;
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКА СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ ЧРЕЗ ПОСТИГАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЯХ, КОЕТО ДРУЖЕСТВОТО ПОСТИГА ЧРЕЗ:
 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИКАЛНА КОМБИНАЦИЯ ОТ ОПИТ И РЕСУРСИ;
 • ОБЕДИНЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ И ПАРТНЬОРСКИ ПОДХОД;
 • ГЪВКАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АДЕКВАТНО РЕАГИРАНЕ В КРАТКИ СРОКОВЕ.
 • За ефективното и ефикасно провеждане на обявената политика по качеството, сигурността на информацията и управление на услугите ръководството на дружеството определя следните стратегически цели:

  Стратегически цели по качеството и сигурността на информацията:

 • Осигуряване на положителен финансов резултат;
 • Осигуряване и поддържане на добър имидж на дружеството и на предлаганите от него услуги;
 • Привличане на нови клиенти и запазване на съществуващите;
 • Повишаване на удовлетвореността на клиентите и постигане на положителна оценка от страна на клиентите ни;
 • Повишаване на мотивацията и личната отговорност; осигуряване на нужната компетентност, чрез повишаване квалификацията на персонала, както и подобряване на екипната работа и ефикасността на вътрешната комуникация;
 • Осигуряване на непрекъсваемост на бизнес процесите и предоставяните услуги;
 • Свеждане до минимум на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи щети на дружеството и нейните клиенти и доставчици;
 • Свеждане до минимум на потенциалните загуби и вреди от пробиви в сигурността на информацията.