Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
ВАС отменя разпоредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения  

ВАС отменя разпоредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения

29.07.2016

С Решение № 9273 от 27.07.2016 г. по адм. дело № 3002/2015 г., Върховният административен съд на Република България - Трето отделение е отменил разпоредбата на чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приета с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр.28 от 28 март 2014 г.).

В мотивите е посочено, че съдържанието на оспорената разпоредба на чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която предвижда размери на възнагражденията, поставени в зависимост единствено от величината на защитавания материален интерес, противоречи на разпоредбата на чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата, чл.56 и чл.122 от Конституцията на Република България, тъй като може да доведе до ограничения на конституционно гарантираната възможност на граждани или юридически лица да защитят правата си пред съд и да получат правна защита и съдействие.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Пълният текст на решението