Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
Реформа в Търговския закон: Стабилизация на търговец  

Реформа в Търговския закон: Стабилизация на търговец

17.06.2016

Нов законопроект за изменение на Търговския закон (№ 602-01-03), внесен от Министерски съвет на 14.06.2016 г., предвижда:

1. Нотариална заверка на подписа и на съдържанието на определени документи: с които се прехвърля търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, с които се прехвърлят дружествени дялове и се вземат решения от общите събрания на съдружниците в ООД – решения за приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, избор на управител, решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях..

В тази връзка е предвидено и изменение в чл. 90, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с което да не се допуска изчисляване на пропорционална такса при заверката на подпис и съдържание в описаните случаи..

2. Задължение за длъжностните лица по регистрация в Агенция по вписванията да правят проверка за наличие на документи с нотариално удостоверени подпис и съдържание в базата данни на Информационната система, предвидена в чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност..

3. Предлага се да бъде създадена част пета в Търговския закон – „Производство по стабилизация на търговец" – предшестващо производството по несъстоятелност - в отговор на Препоръка на Съвета от 14 юли 2015 г. относно НПР за 2015 г., съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма за България за 2015 г. за подобряване на инвестиционния климат чрез всеобхватна реформа на правната уредба на несъстоятелността. С новата уредба се цели създаване на ефективна процедура с възможност за споразумение, постигнато преди откриване на производството по несъстоятелност, в която да се договори преструктуриране на задълженията, за да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и за продължаване на дейността му. .